Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytované na výrobky, sa riadia ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode Občianskeho zákona.

Dodávateľ sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie.

Reklamovaný tovar je nevyhnutné dopraviť na našu adresu (Biovitalife.sk – All In Trade s.r.o. Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda) akýmkoľvek spôsobom. Späť bude opravený alebo vymenený výrobok dopravený na naše náklady.

 

Na odoslanie reklamácie využite rýchle online podanie:  Klikni tu 

 

 

 

 

Tovar, ktorý chcete reklamovať je potrebné zaslať k nám na adresu skladu:

All In Trade s.r.o.

Drevárska 97

929 01 Dunajská Streda

 


Odporúčame využiť bezplatné odoslanie tovaru prostredníctvom Packety.

 1. Tovar starostlivo zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil a na ktoromkoľvek odbernom mieste Packety,
 2. Nahláste ID kód pre vrátenie 92285419 a na mieste Vám nalepia štítok a balík bude odoslaný k nám.


Tovar neposielajte späť na dobierku. Takéto zásielky nebudú prijaté a budú vrátené späť odosielateľovi.

 
 
 
Reklamácia musí obsahovať:
 

– názov reklamovaného tovaru

– konkrétny popis závady

– reklamovaný výrobok

– kópiu dokladu o kúpe (faktúra)

– adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)

 

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. V prípade neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu tovaru účtované zákazníkovi.

 

 

Odstúpenie od zmluvy

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku pre prípad straty prepravcom.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ponúkaný v eshope, do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. peňažné prostriedky budú vrátené bankovým prevodom na účet uvedený v odstúpení od zmluvy (tlačivo nájdete nižšie)
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalí.
 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo predpokladá povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 9. Tovar je potrebné zaslať na nasledujúcu adresu:  All In Trade s.r.o. , Drevárska 97/6 , 92901 Dunajská Streda
 10. K vrátenému tovaru priložte vyplnené odstúpenie od zmluvy:   (vypíšte ručne na papier, alebo skopírujte do Wordu)


Odstúpenie od zmluvy

 

— Komu:  All In Trade s.r.o. , Drevárska 97 , 92901 Dunajská Streda

— Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar :  ………………..   

—  Číslo objednávky alebo faktúry: …………….   

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa: …………..   

—  Číslo účtu na ktorý požadujem vrátiť peniaze za tovar: …………..   

—  Podpis spotrebiteľa:  …………..   

—  Dátum: …………..   


alebo použite oficiálny dokument zverejnený na nakupujbezpecne.sk

 

 

Výmena tovaru


Na výmenu tovaru využite rýchle online podanie:  Klikni tu 


V prípade výmeny je nutné tovar zaslať na našu adresu: 


BIOVITALIFE.sk

All In Trade s.r.o.

Drevárska 97

929 01 Dunajská Streda

 

- tovar bezpečne zabaľte
- pribaľte vyplnený FORMULÁR a priložte faktúru, ktorú sme poslali v balíku s tovarom 
- vytvorte si novú objednávku a do poznámky napíšte, že si prosíte započítať rozdiel ceny s vrátenou objednávkou (doplňte č. objednávky, ktorú vraciate) 
- balíček odošlite na našu horeuvedenú adresu


Na vrátený nepoškodený tovar Vám bude vystavený dobropis. 

 

Tovar, ktorý chcete vrátiť alebo vymeniť je potrebné zaslať k nám na adresu skladu:

BIOVITALIFE.sk

All In Trade s.r.o.

Drevárska 97

929 01 Dunajská Streda


Odporúčame využiť bezplatné odoslanie tovaru prostredníctvom Packety.

 1. Tovar starostlivo zabaľte tak, aby sa pri preprave nepoškodil a na ktoromkoľvek odbernom mieste Packety,
 2. Nahláste ID kód pre vrátenie 92285419 a na mieste Vám nalepia štítok a balík bude odoslaný k nám.


Tovar neposielajte späť na dobierku. Takéto zásielky nebudú prijaté a budú vrátené späť odosielateľovi.

 

 

Vrátenie zásielky


Na vrátenie zásielky využite rýchle online podanie:  Klikni tu 


Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Po odstúpení spotrebiteľ musí vrátiť tovar do 14 dní od oznámenia odstúpenia a predávajúci je povinný ho prevziať.

     Primeraná starostlivosť o tovar musí byť však  zachovaná. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť s pôvodnými visačkami, v pôvodnom balení / krabici a nesmie javiť známky použitia. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, zodpovedá za toto zníženie, ak to bolo spôsobené v dôsledku zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

     V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ nárok v zmysle § 7 a nasl. zákona č.102/2014 Z. z vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov na dopravu vo výške najlacnejšieho bežného dopravného ponúkaného u predávajúceho. Spotrebiteľ však znáša náklady na doručenie vráteného tovaru predávajúcemu. 

     Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar vrátený alebo aspoň ako mu spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť dodatočné náklady dodania tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

     Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy s údajmi o objednávke alebo vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy ( formulár na link nájdete nižšie )  zašle spotrebiteľ na mailovú adresu: objednavky@biovitalife.sk, alebo poštou aj s tovarom na adresu sídla predávajúceho: 
Biovitalife – All In Trade s.r.o. ,  Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda. / odporúčame doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní v prípade straty.

V súlade so zákonom spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť pri tovare zhotovenom podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, teda personalizovaný tovar s vlastným nápisom či fotkou.

 

Odstupenie od kupnej zmluvy-Biovitalife.sk

FORMULÁR NA STIAHNUTIE WORD

 

Späť do obchodu